Frälsningsarméns fastigheter

Vi har ett långsiktigt ägarperspektiv på de fastigheter vi förvaltar centralt.

Se våra fastigheter >

Integritetspolicy

Hur vi hanterar personuppgifter
Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir hyresgäst hos oss och även en tid efter att din tid som hyresgäst hos oss har upphört. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress och kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadresser.
 

Varför sparar vi dina personuppgifter 
Vi sparar dina personuppgifter för att fullgöra avtal och för att bevara de rättigheter vi har enligt avtalet. Det gäller både hyresavtal (bostäder/lokaler) samt leverantörsavtal. Vi behöver dina uppgifter för att exempelvis kunna identifiera dig som hyresgäst, hantera dina hyresavtal, hantera fakturor och betalningar samt för att hantera beställda varor och tjänster. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer. För att enkelt kommunicera och kunna förmedla relevant information kan vi komma att använda din e-postadress. Om du inte vill det kan du alltid kontakta oss och be att vi tar bort uppgiften om e-post. 

Personuppgiftsansvarig 
Frälsningsarmén (org nr 802006-1688), Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén (org nr 802001-1071) respektive Frälsningsarmén Fastighets AB (org nr 556000-7105) är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag. 

Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt, som kan nås via epostadress: gdpr@fralsningsarmen.se 

När du ställer dig i vår bostadskö

På några orter i landet har vi bostadskö. Observera dock att alla lägenheter i Stockholm förmedlas via Bostadstockholm, www.bostad.stockholm.se. För den som står i bostadskö på någon av dessa andra orter i landet gäller att vi under kötiden samlar in och behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din ansökan/intresseanmälan. Uppgifterna finns kvar så länge du står i vår kö men rensas bort senast tre månader efter att du meddelat att du inte längre vill stå kvar i kön. 

När du erbjuds en bostad/lokal hos oss 
När du blir erbjuden en bostad eller lokal hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Om det gäller en bostad behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du har skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. 

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi har samlat in för att godkänna dig sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst, kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslut. 

Under hyresförhållandet
När du blir hyresgäst hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina uppgifterför att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller värme/vatten, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. 

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. 

Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kontakt med dig. 

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boende, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter. 

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system och låssystem. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig. Vi sparar dina personuppgifterunder under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandet eller beslutet har upphört att gälla. 

När hyresförhållandet är slut 
Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som tillexempel hyresavtalet och beslut från socialnämnd. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara sju år inklusive innevarande år. 

Dina rättigheter 
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). 

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss, gdpr@fralsningsarmen.se, till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.